โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2567

  13 ธันวาคม 2566 โครงกาารคนพิการสากล ประจำปี 2566 คนพิการ จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมงานงาน ร่วมกับ พมจ. จังหวัดหนองบัวลำภู

  22-23 พฤศจิกายน 2566 ท่านนายกพระยุง พิสถาน รองนายกคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ ในตำบล

  22 พฤศจิกายน 2566 กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์