องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 ม.ค. 2567 ]16
2 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2564 ]52
3 มาตรการส่งเสริมความโปร่างใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 มิ.ย. 2564 ]50
4 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2564 ]47
5 มาตรการให้ผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 25 มิ.ย. 2563 ]42
6 มาตรการให้ผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 25 มิ.ย. 2563 ]54
7 มาตาการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 24 มิ.ย. 2563 ]48
8 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์กร [ 2 มิ.ย. 2563 ]46
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่างใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 มิ.ย. 2563 ]50
10 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์กร [ 2 มิ.ย. 2563 ]43
11 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยช์ส่วนร่วม [ 2 มิ.ย. 2563 ]42
12 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 2 มิ.ย. 2563 ]49
13 มาตรการสร้างจิดสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยนช์สาธารณะ [ 2 มิ.ย. 2563 ]42
14 มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์ชั่น [ 2 ม.ค. 2563 ]39
15 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 ม.ค. 2563 ]47
16 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำทที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร [ 3 ต.ค. 2562 ]46