องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 

 

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2564 ]33
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่างใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 มิ.ย. 2564 ]39
3 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2564 ]37
4 มาตรการให้ผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 25 มิ.ย. 2563 ]33
5 มาตรการให้ผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 25 มิ.ย. 2563 ]45
6 มาตาการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 24 มิ.ย. 2563 ]38
7 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์กร [ 2 มิ.ย. 2563 ]36
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่างใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 มิ.ย. 2563 ]40
9 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์กร [ 2 มิ.ย. 2563 ]33
10 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยช์ส่วนร่วม [ 2 มิ.ย. 2563 ]33
11 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 2 มิ.ย. 2563 ]39
12 มาตรการสร้างจิดสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยนช์สาธารณะ [ 2 มิ.ย. 2563 ]32
13 มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์ชั่น [ 2 ม.ค. 2563 ]31
14 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 ม.ค. 2563 ]38
15 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำทที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร [ 3 ต.ค. 2562 ]37