องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนบุคคลธรรมดา [ 7 ก.ค. 2566 ]39
2 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิขย์ (เลิกประกอบพาณิชย์) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนบุคคลธรรมา [ 7 ก.ค. 2566 ]38
3 คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับเตรียมอนุบาลในสังกัด [ 7 ก.ค. 2566 ]39
4 คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนำ้มัน(ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอใบอนุญาต) [ 7 ก.ค. 2566 ]43
5 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่องราวร้องทุกข์ [ 7 ก.ค. 2566 ]36
6 คู่มือสำหรับประชาชน กระบวนงานบริการ ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 7 ก.ค. 2566 ]38
7 คู่มือสำหรับประชาชน การแก้ไขเปลี่ยนแปลการประกอบการสถานีบริการนำ้มัน(ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต [ 7 ก.ค. 2566 ]92
8 คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 7 ก.ค. 2566 ]38
9 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยืนคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 7 ก.ค. 2566 ]46