วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมระบบประปา โรงกรองน้ำดื่ม บ้านผาเสด็จ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมระบบประปา บ้านศรีหนองกุง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 5234 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาล โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อชุดกีฬา โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาล โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปา โรงกรองน้ำดื่ม บ้านผาเสด็จ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปา บ้านศรีหนองกุง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงหอประปาหมู่บัาน นารุ่งเรือง หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน ย้ายหอถังโครงสร้างเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ยาว 3.00 ม. สูง 9 ม. พร้อมก่อสร้าง ฐานรากขนาด 3.00x3.00 ม. และปรับปรุงแผ่นรองถังและราวกันตกพร้อมเปลี่ยนถังน้ำ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดประมาณการและแบบแปลน อบต.หนองกุงแก้วกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงหอประปาถังสูง บ้านนารุ่งเรือง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง