องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
“โครงสร้างพื้นฐานดี มีการศึกษาถ้วนหน้า พัฒนาเศรษฐกิจหมู่บ้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวผาสามยอด”
พันธกิจการพัฒนา
พันธกิจที่ ๑ จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
พันธกิจที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน
พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุน การประกอบอาชีพและการเพิ่มรายได้ประชาชน
พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
พันธกิจที่ ๗ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การศึกษา การกีฬา และสาธารณสุข
พันธกิจที่ ๘ ส่งเสริม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
พันธกิจที่ ๙ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พันธกิจที่ ๑๐ สนับสนุนการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
พันธกิจที่ ๑๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร