องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงาน

นโยบายการบริหารงาน
๑) นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร
 - เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและปราบปรามทุจริต
 - ส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน
 - มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดองค์กรภาครัฐ
 - สนับสนุนการกระจายอำนาจอย่างต่อเนื่อง
 ๒) นโยบายเศรษฐกิจ
 - ภาคเศรษฐกิจฐานราก
 ๑. การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
 ๒. พัฒนาฝีมือแรงงาน
 ๓. ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
 ๔. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเศรษฐกิจฐานราก
 - ภาคเศรษฐกิจระบบตลาด
 ๑. เพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 ๒. พัฒนาการท่องเที่ยว
 ๓. ส่งเสริมการใช้และการประหยัดพลังงาน
 ๔. การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ
 ๕. การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา
 ๖. การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน
 ๗. การค้าระหว่างประเทศส่งเสริมการเจรจาการค้าทั้งทวิภาคีและพหุพาคี
 ๘. การปรับปรุงกฎระเบียบด้านธุรกิจการค้า
- ภาคเศรษฐกิจส่วนรวม
๑. การสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ
๒. สนับสนุนการออม
๓. ดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล
 ๓) นโยบายสังคม
 - ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในชาติ
 - จัดทำแผนปฏิรูปสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์
 - เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้
 - พัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคม และปัญญา
 - ส่งเสริมกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน
 - สร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม
 - ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่มีสันติสุขอย่างยั่งยืน
 - ปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม