องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม


นายสิทธิชัย ศรีเพ็ง
ผู้อำนวยการกองสวัดิการสังคม
เบอร์โทร 081-820-9942นางสาวกันตา สายพันธ์
นายประกาศิต สัตถาผล
นางสาวศิริลักษณ์ วงค์กระโซ่
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานนายชาคริต หลุมคำ
นางสาวเนาวรัตน์ หมื่นชนะสงคราม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองสวัสดิการสังคม