องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายปุณณเมธ   บุญลือ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
เบอร์โทร 09 9229 5896นางใจแก้ว สุขพี้
นายกรกิต ภูมิโสม
นางอรวรรณ กรมทำมา
นักสันทนาการ ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานนางสุมาลี กาญจะนะกัณโห
นางโกศล วงษาเภา นางอรทัย ดวงดี
ครูผู้ดูแลเด็ก / คศ.2
ครูผู้ดูแลเด็ก / คศ.2
ครูผู้ดูแลเด็ก /คศ.2นางสาวนิติยา สิทธิยศ
นาวสาวนภาภรณ์ ภูลายยาว
นางวรรณภา จันหล่ม
ครูผู้ดูแลเด็ก / คศ.2 ครูผู้ดูแลเด็ก / คศ.2 ครูผู้ดูแลเด็ก / คศ.2นางสาวเบ็ญจวรรณ์ ยางศรี
ตำแหน่งว่าง
นางธิวา ทรงดาศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก / คศ.2
ครูผู้ช่วย/ครู คศ.1 ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุพรรณิกา สายสิงห์
ตำแหน่งว่าง
นางสุชานัน บุญลือ
ผู้ช่วยครู  ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครู  ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครู  ผู้ดูแลเด็กนางสาวธันยพัต ผิวแดง
นางสาวอรัญญา จันทร์คำ
นางสาวแววมณี ระคำภา
ผู้ช่วยครู  ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
พนักงานเจ้าเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก