องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายปุณณเมธ  บุญลือ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุงแก้ว
เบอรโทร 009-229-5896
นายปุณณเมธ  บุญลือ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายนิพนธ์ ศรีหริ่ง นางสาวณิชกานต์ จันทร์กันสิน นายชัชวาลย์ ยอดชาญ
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายปุณณเมธ  บุญลือ นายสิทธิชัย ศรีเพ็ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม