องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอศรีบุญเรือง ไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๓๔ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว มีพื้นที่ประมาณ ๑๔๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘๘,๑๓๖ ไร่