องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน


สินค้า OTOP ของหมู่บ้านผาสุก น้ำพริก เครื่องจักรสาน และบ้านหลังเล็กโดยชาวบ้านผาสุก