องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวณิชกานต์ จันทร์กันสิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่งว่าง
นางภัทราภร ธรรมมา
นางสาวสุภาภรณ์ มุงคุณ
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ


นางอาริสา กุณโฮง
ตำแหน่ว่าง นางสาววัลย์ณีย์ ยางศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ตำแหน่งว่าง
นางสาวอรพิณ คำลือชา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานจ้างเหมา