องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 
สำนักปลัด


นายนิพนธ์ ศรีหริ่ง
หัวหน้าสำนักปลัด
ตำแหน่งว่าง
นายวรเชษฐ มิทะลา
นายจิตเกษม คำเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน


ตำแหน่งว่าง
นางสาวอรุณี จันแหล นางเดือนเพ็ญ นามบัณฑิต
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง/ชง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายเจริญศักดิ์ ภักดีอำนาจ นายดวง สิงห์ทุย นายพรชัย พิมพ์พุก
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ Otos


ตำแหน่งว่าง
นางสาวปนัดดา ลุนเดชา นายสันติ  เทพโภชน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถดับเพลิง


นางสาววนิดา อ่อนละมุล ณัฐพล ใบลาศน์
ตำแหน่งว่าง
คนงาน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
พนักงานขับรถเก็บขยะนางสาวยุพา พลทา
นายอดิศักดิ์ เศรษฐาวงค์
นายชัยพร สิงเหล่าแถม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
พนักงานประจำรถขยะ
พนักงานประจำรถขยะ


ตำแหน่งวาง
นายนิรันดร์ ป้านภูมิ
นายสามารถ สัจจนวน
พนักงานประจำรถขยะ พนักงานงานขับรถดับเพลิง
พนักงานประจำรถกู้ชีพนายชิติพัทธ์ ป้านภูมิ
นายพุฒ พาเฮือง
นายนภา ทองนะ
พนักงานประจำรถกู้ชีพ
ภารโรง
พนักงานประจำรถกู้ชีพนายวิมล ศรีสุทัศน์
นางสาวพรมริน ปัดไธสง
นายสมศักดิ์ วิจิตรศรี
พนักงานประจำรถกู้ชีพ
แม่บ้าน
จ้างเหมาบุคคลภายนอกนายบุญทัน ป้านภูมิ
นายอุนัน จันทร์แดง

จ้างเหมมาบุคคลภายนอก
พนักงานขับรถขยะ