องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายพระยุง พิสถาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
เบอร์โทร 085 456 9270


นายสมจิต ยางศรี นายทองสูรย์ ดาเดช
นายวรวุฒิ ศรีหาบุตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 2
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 088 348 9483 เบอร์โทร 093 3424181
เบอร์โทร 081 048 8797

นายปุณณเมธ บุญลือ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุงแก้ว

เบอรโทร 009-229-5896