องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.nongkungkaew.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

เมื่อก่อน ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดหนองบัวลำภู มีทั้งหมด ๑๓ หมู่บ้าน กำนันประจำตำบลคือ นายโมรีย์ ศรีไพร จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น ๗,๒๘๒ คน แยกเป็นชาย ๓,๖๖๒ คน หญิง ๓,๖๒๐คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๕๑ คน/ตารางกิโลเมตร ( ณ กรกฏาคม ๒๕๕๘ )