วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

“โครงสร้างพื้นฐานดี มีการศึกษาถ้วนหน้า พัฒนาเศรษฐกิจหมู่บ้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวผาสามยอด”

พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจที่ ๑ จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

พันธกิจที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน

พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุน การประกอบอาชีพและการเพิ่มรายได้ประชาชน

พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

พันธกิจที่ ๗ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การศึกษา การกีฬา และสาธารณสุข

พันธกิจที่ ๘ ส่งเสริม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๙ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พันธกิจที่ ๑๐ สนับสนุนการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

พันธกิจที่ ๑๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

คู่มือประชาชน