๑) นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร - เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและปราบปรามทุจริต - ส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน - มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดองค์กรภาครัฐ - สนับสนุนการกระจายอำนาจอย่างต่อเนื่อง ๒) นโยบายเศรษฐกิจ - ภาคเศรษฐกิจฐานราก ๑. การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ๒. พัฒนาฝีมือแรงงาน ๓. ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ๔. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเศรษฐกิจฐานราก - ภาคเศรษฐกิจระบบตลาด ๑. เพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๒. พัฒนาการท่องเที่ยว ๓. ส่งเสริมการใช้และการประหยัดพลังงาน ๔. การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ ๕. การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา ๖. การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน ๗. การค้าระหว่างประเทศส่งเสริมการเจรจาการค้าทั้งทวิภาคีและพหุพาคี ๘. การปรับปรุงกฎระเบียบด้านธุรกิจการค้า - ภาคเศรษฐกิจส่วนรวม ๑. การสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ ๒. สนับสนุนการออม ๓. ดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล ๓) นโยบายสังคม - ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในชาติ - จัดทำแผนปฏิรูปสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์ - เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ - พัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคม และปัญญา - ส่งเสริมกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน - สร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม - ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่มีสันติสุขอย่างยั่งยืน - ปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

คู่มือประชาชน