คณะผู้บริหาร


นายพระยุง พิสถาน

นายกองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

นายเกษมศักดิ์ สังสีมา

รองนายกองค๋การบริหารส่วนตำบล

นายสมจิต ยางศรี

รองนายกองค๋การบริหารส่วนตำบล

นายวรวุฒิ ศรีหาบุตร

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิทยา ใบลาศน์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอานน ศักดิ์ขวา

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายธนาธร กระดานราช

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายนิยม ภักดีอำนาจ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเรืองชัย มะลาศรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสากล ศรีหงษา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเกษม เศรษฐาวงค์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายฤทธิ์ แสนเวียง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายนิยม พุฒพันธ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเรืองพจน์ ลุนเดชา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางแพงสี แก้วดวงตา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสายันต์ บุญชัยแสน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกอง แสนบุญรัตน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเสกสรรณ์ ศรีสุทัศน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเคน โหมดข่าว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสม นามวงศ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอุดม หล้าทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวเพชรนิล ศรีพุฒทา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายมณู อินทะวงศ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอนน ทรงดาศรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสวาท โพธิ์นอก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิทยา สมศรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายไพบูรณ์ แก้วหาญ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเดโชชัย ประกอบดี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายหนูคิด ลาเบ้า

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอานนท์ ศักดิ์ขวา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญทัน ป้านภูม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

คู่มือประชาชน