จำนวนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560   769  คน

จำนวนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560  213  คน

จำนวนคนพิการมาลงทะเบียนเพิ่มเติม ประจำเดือน ต.ค.  3 คน

 จำนวนผู้ป่วย HIV ประจำปีงบประมาณ 2560  19  คน

 

คู่มือประชาชน