สำนักปลัด

 

นายปุณณเมธ บุญลือ

รองปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

จ่าเอกอรรถวุฒิ ธนธวัต์น

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

นางวัชราภรณ์ บุญเพ็ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวสุกรรยา พันธ์วงศา

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสันทนา วันสุทธะ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

นางเดือนเพ็ญ นามบัณฑิต

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายพัฒนพงษ์ แก้ววัลชัย

ผู้ช่วยนักงิชาการเกษตร

นายดวง สิงห์ทุย

พนักงานขับรถ

นายพรชัย พิมพ์พุก

พนักงานขับรถ Otos

นางสาววัลย์ณีย์ ยางศรี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวปนัดดา ลุนเดชา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสันติ  เทพโภชน์

พนักงานขับรถดับเพลิง

ตำแหน่งว่าง

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

คู่มือประชาชน