กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางพีรดา โพกะชา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายณัฐวิโรจน์ ขวัญศรี

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวเบ็ญจวรรณ์ ยางศรี

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางชวนศรี สัตย์โส

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุมาลี กาญจะนะกัณโห

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางโกศล วงษาเภา

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอรทัย ดวงดี

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิติยา สิทธิยศ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นาวสาวนภาภรณ์ ภูลายยาว

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวรรณภา จันหล่ม

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางกฤษณา ศรีบุญเรือง

ผู้ดูแลเด็ก

นางธิวา ทรงดาศรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุพรรณิกา สายสิงห์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววนิดา ยางศรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสุชานัน บุญลือ

ผู้ดูแลเด็ก

ตำแหน่งว่าง

ผู้ดูแลเด็ก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

คู่มือประชาชน